آوازپیانوسنتورموسیقیویولنسل

جشن پارسی

آلبوم جشن پارسی موسسه فرهنگی – هنری ماهور مجموعه‌اى از آثار آوازى بر اساس جشن نوروز، و آثار سازى بر اساس داستان بيژن و منيژه از شاهنامه‌ی فردوسى است. هر كدام از اين آثار، قسمت‌ها و برش‌هاى مختلف اين داستان هستند كه جداگانه توسط  آهنگسازانی نوجوان، و بر اساس تفكر، احساس و تخيل آنها خلق…